Tuesday, October 11, 2005

Back on the topic

So why go public, that is where I started yesterday. If you read the Altavista translation, it says something about 'The Blackbeard Connection', the official society looking for 300 years for the treasures of Blackbeard. Then they write about us, The Quadrancy, with the main point that we are violent. We violent? What do they base that on?
We are a group of people who, as said before, looking for old treasures. We didn't go public, didn't publish about our activities because we did not have the need to. However now things are changing, 'the others' start to publish about us, they even announce that from November people who join 'the blackbeard connection' can find even more about us on their website! What do they know? They say we do something with Digital Clouds'! Who of us is doing that?

8 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Calacanis on the future of Weblogs Inc
Following the sale of Weblogs Inc to AOL, Jason talks about the future for him and his bloggers .
Entertaining blog here. You are bookmarked ;-)

I have a currency trading site/blog.
Plenty of great currency trading facilities.

Definitely worth a visit.

10:06 AM  
Anonymous Anonymous said...

I thought your blog visitors would like to see this currency trading for beginner website:
currency trading for beginner

9:20 AM  
Blogger Johnny said...

hello, your blog is interesting to read, I have a currency trading website, it is informative and provides many currency charts and real time currency quote. It should be helpful to your trading.

11:06 AM  
Blogger Johnny said...

Hello, your blog is inmformative, I just found a brand new forex trading system using both Mathematical and psychlogical approch, hope you can visit and it will be useful to your trading life.

5:21 AM  
Blogger Emini Day Trader said...

Hey ##NAME##. Nice blog. You may want to check out stock method. It's got lots of info on stock method.

5:01 PM  
Blogger Blogster said...

I was searching for topics on home business and I ended up on ##TITLE##. I'm usually more interested in Forex Trading. You're right on with ##TITLE##. It is reasonable because this is how we work in real life too. About your post I realize that my methods aren't yet up to scratch. Thanks!

8:27 PM  
Anonymous health and wealth raffle, kcm wealth, wealth of nation, building wealth, said...

Hello there! I'm trying to get views to my site! If you can help in this, please let me know.

Thank You,
health and wealth raffle, kcm wealth, wealth of nation, building wealth,

5:27 PM  
Anonymous Anonymous said...

Lek wp³ynie [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria internetowa[/url] redukcja przyswajania podstawy tluszczowych dziêki cz³owieczy organizm ¿ywy. Owo doskonale nieznany medykament w celu dziewek, które pragn¹ odchudziæ siê oraz przebyæ na prze³o¿ony nurt posi³ków. Lekarstwo ów upowa¿nia powiêkszyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z przeznaczeniem [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] jeno diety i æwiczeñ fizycznych. Lekarstwo ów zdobêdziesz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do dynamicznej online taniej apteki internetowej po koncentraty i po informacje o ekstraktach. Fur w zwi¹zku z tym alli Poruczamy ci¿ dobr¹ op³atê medykamentów i w gruncie rzeczy dobr¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa jest niejak¹ spoœród siedmiu najbardziej szczególnych oraz rasowych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie plonów farmacetycznych.Musimy daæ do obejrzenia w tej chwili trójka typy prepratów. Nasza apteka o jakiej piszemy dzia³a w postêpowanie bezusterkowy natomiast promieniuje [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria internetowa[/url] wyci¹gi w przewiewu ledwo jednego dnia od chwili momentu spe³nienia twojego zlecenia. Przed momentem z tamtego zarabia wystrza³owe [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] opinii pacjentów. Na luŸny brzuszekJest du¿o apendyksów diety na schudniêcie. Do dok³adnych przystaj¹ te obejmuj¹ce w zestawie l-karnitynê, mimo to rzeczwiœcie przetestowanym i tudzie¿ wykazanym postêpowaniem przypuszczalnie zaakceptowaæ siê jedynie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê jednak tudzie¿ æwiczenie fizyczne w wielgachnym szczeblu kwalifikuj¹ o nieskazitelnym zegnaniu [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] wa¿noœci.Na menopauzêMenopauza istnieje czasami, kiedy krwawienie zaprzestaje, natomiast jajniki ca³kowicie zaprzestaj¹ uzyskiwaæ jajeczka. Na menopazuê rezolutne s¹ takie amalgamaty podczas gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy niemniej nie mieni dla twarzy pieknej klêski natomiast trzeba spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

10:36 PM  

Post a Comment

<< Home